Odpowiedzialność

O firmie » Odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność firmy

Uważamy, że odpowiedzialny i świadomy przedsiębiorca powinien dbać o harmonijny rozwój swojego otoczenia, tak aby dbać o interesy i potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego nasze działania są zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju. W naszej codziennej pracy troszczymy się o środowisko, hołdujemy zasadzie wyrównywania szans i podnoszenia standardów wśród własnych pracowników.
 

Wyrównywanie szans i budowanie kapitału ludzkiego jest obowiązującą polityką w naszej firmie.

 • Jedynym kryterium doboru pracowników są kompetencje i doświadczenie kandydatów.
 • Zapewniamy dostęp do miejsc pracy w oparciu o zasadę równości społecznej.
 • Jako pracodawca zapewniamy elastyczne podejście do form zatrudnienia.
 • Zapewniamy jednakowe warunki pracy oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.
 • Wspieramy kształcenie i edukację naszych pracowników, ułatwiamy udział w studiach wyższych, podyplomowych, doktorskich i szkoleniach doskonalących.
 • Organizujemy szkolenia podnoszące kwalifikacje naszych pracowników.

Troska o środowisko jest wpisana w codzienne procedury pracy.

 • Używane przez nas technologie nie powodują zanieczyszczenia wód gruntowych ani podłoża gruntowego, produkty naszych technologii są obojętne dla środowiska.
 • Stosowane w metodzie mikrowybuchów materiały wybuchowe podczas eksplozji ulegają całkowitej destrukcji. Jeżeli sporadycznie zdarzy się, że ładunek wybuchowy nie zostanie zdetonowany, to nie zanieczyszcza on środowiska naturalnego gdyż jego skład jest oparty na saletrze amonowej – powszechnie stosowanym nawozie roślinnym (po kilku godzinach w gruncie traci on swoje właściwości wybuchowe).
 • W naszej firmie obowiązuje proekologiczna gospodarka olejami i produktami ropopochodnymi oraz ich odpadami (są one magazynowane i przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanej firmie).
 • Filtry stosowane w naszych maszynach budowlanych spełniają najwyższe międzynarodowe normy ISO/Ts16949 i ISO 14001 z 2009 roku. Po zużyciu przekazujemy je do recyklingu dostawcom.
 • Maszyny budowlane takie jak: wiertnice, koparko-ładowarki, sprężarki, generatory prądu są produktami wiodących na świecie producentów. Przy ich wyborze kierujemy się oceną stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska w Polsce oraz kryteriami ich energooszczędności.
 • Obsługa i konserwacja maszyn wykonywana jest zgodnie z dokumentacją techniczną przez wyspecjalizowanych operatorów oraz autoryzowanych serwisantów. Zapewnia to wysoką jakość pracy sprzętu i wpływa na zmniejszenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko.