Wały przeciwpowodziowe

Oferta » Technologie » Wały przeciwpowodziowe

Na każdej firmie geotechnicznej spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stabilność tego, co tworzy. Polbud-Pomorze nie tylko utrzymuje w tej kwestii najwyższe standardy, ale i wychodzi o krok na przód, poszukując nowych rozwiązań technologicznych, które mogłyby przyczynić się do zapobiegania katastrofom naturalnym i chronić przed nimi ludzi oraz ich dobytek.

Zazwyczaj renowację wałów przeciwpowodziowych w Polsce przeprowadza się wykonując różnego rodzaju przesłony przeciwfiltracyjne w korpusie wału. Działanie takie niestety nie zapobiega zjawisku utraty stateczności niezagęszczonych wałów w przypadku powodzi.

W związku z narastającym zagrożeniem powodziowym, firma wspólnie z innymi przedsiębiorstwami i przy wsparciu uznanych instytucji naukowych, zaangażowała się w opracowywanie skutecznych, kompleksowych metod renowacji i rekonstrukcji wałów ochronnych.

Efektem tej działalności jest stworzenie szeregu rozwiązań technologicznych pozwalających zapobiegać niestabilności i nasiąkliwości wałów, będących główną przyczyną ich przerywania.

W ramach prac zaproponowano trzy kroki:

1 KROK

Zastosowanie mikrowybuchów (DDR) w celu odpowiedniego zagęszczenia gruntów oraz zasypania istniejących kawern u podstawy i w głębiej położonych nawodnionych częściach wału.

Proces polega na założeniu wewnątrz korpusu wału małych ładunków wybuchowych, które zgodnie z działaniem technologii mikrowybuchów (DDR) zagęszczą grunt i zasypią kawerny, oraz nory zwierzęce. Jednocześnie pierwsze wybuchy płoszą mieszkającą w wałach zwierzynę i skłaniają je do opuszczenia legowisk.

Efektem tego etapu prac jest solidna, stabilna, nieprzesiąkliwa podstawa i wnętrze wału. Technologia mikrowybuchów (DDR) jest jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z problemem słabego podłoża pod korpusem wału, co potwierdził test przeprowadzony w pobliżu miejscowości Steblewo i Giemlice (woj. pomorskie), zrealizowany pod kierownictwem naukowym Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Metoda ta jest narzędziem niezwykle efektywnym nie tylko z powodu szybkości zagęszczenia, ale także osiągnięcia doskonałych parametrów stabilizacji podłoża w warunkach kontrolowanego wzmocnienia gruntu. Należy również podkreślić, że zastosowanie tego rozwiązania jest całkowicie bezpieczne, przy założeniu, że stosuje je firma mająca wieloletnie doświadczenie w posługiwaniu się materiałami wybuchowymi w procesach zagęszczania podłoża.
 

2 KROK

Użycie technologii impulsowego ubijania, zapewnia odpowiednie zagęszczenie powyżej nawodnionej strefy korpusu wału.

Impulsowe ubijanie polega na użyciu 9 tonowego młota opadającego na 4 tonową stopę. Młot uderza w precyzyjnie rozmieszone punkty wału (maszyna ma możliwość naprowadzania młota z niezwykłą precyzją opartą na systemie GPS) zagęszczając wyższe, nienawodnione strefy korpusu. Urządzenie jest również wyposażona w elektroniczne sterowanie i rejestrowanie postępu prac. Metoda ta jest szeroko stosowana do zagęszczania wałów m.in. w Austrii. Charakteryzuje się dużą wydajnością i szybkością wykonania. Po pierwszych dwóch krokach uzyskuje się stateczną, jednolitą konstrukcję całego wału.
 

3 KROK

Uszczelnienie wału specjalnymi matami geosyntetycznymi, przesłonami przeciwfiltracyjnymi lub odpowiednią mieszanką pyłów z uszlachetniaczami. Po wykonaniu zagęszczenia całego korpusu wałów wskazane jest wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, której rodzaj jest uzależniony od parametrów wałów i rodzaju gruntu. W ten sposób górna część wału staje się stabilna, stateczna i nieprzepuszczalna.

Dzięki zastosowaniu kolejno wymienionych technologii wały przeciwpowodziowe stają się nienasiąkliwe i stabilne i przez lata mogą służyć ochronie terenów zagrożonych powodzią w warunkach zmiennych stanów wód, nawet w momencie wystąpienia ekstremalnych poziomów wezbrań. Należy podkreślić niezwykle ważną cechę opisanej metody, mianowicie jej kompleksowość. Jest to kluczowe założenie podejścia do budowy i renowacji wałów, bez którego nie będzie możliwa skuteczna ochrona terenów zagrożonych powodzią.

Zalety

  • kompleksowe podejście do renowacji wałów, które może zapewnić rzeczywiste rozwiązanie problemu ich przerywania (ich dużą nasiąkliwość spowodowaną brakiem zagęszczenia),
  • szybkość wykonania, niezwykle istotna przy częstych i nasilających się w ostatnich latach opadach
  • niskie koszty wykonania